Regulamin

Regulamin serwisu konferencje.up.krakow.pl

Szanowni Państwo,

System płatności online dostępny na stronie internetowej konferencje.up.krakow.pl został przygotowany specjalnie, aby ułatwić Państwu płatność za konferencje organizowane przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przed dokonaniem płatności prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami – ich zaakceptowanie jest niezbędne, aby System przyjął Państwa płatność.

Definicje

System – strona internetowa pod adresem konferencje.up.krakow.pl .

 

Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej mogąca być, na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmiotem praw i obowiązków, korzystająca z Systemu w celu płatności za konferencje.

 

Operator –  Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

 

Administrator – administratorem danych osobowych osób dokonujących płatność jest Operator, tj. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.   NIP  675 02 00 195     REGON  000001376

Płatność

 1. Płatności można dokonać za pośrednictwem:
  • przelewu bankowego na rachunki bankowe:
   • Numer rachunku bankowego PLN 40 1240 6292 1111 0011 2338 2293
   • Numer rachunku bankowego EUR IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 SWIFT: PKOPPLPW
  • Systemu płatności on-line DotPay, który umożliwia dokonywanie szybkich płatności przelewem oraz kartą płatniczą.
 2. Płatności można dokonywać w dwóch walutach – PLN oraz EUR

Anulowanie

 1. Płatność dokonaną za pośrednictwem Systemu można anulować w ciągu 14 dni od daty płatności, jednakże nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, której ta płatność dotyczy. Anulowania płatności można dokonać przez bezpośredni kontakt z Operatorem.

Dane kontaktowe:

Bogusława Maludy boguslawa.maludy@up.krakow.pl

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora.

 

Dane kontaktowe:

Bogusława Maludy boguslawa.maludy@up.krakow.pl

 

 1. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dane osobowe

Osoba dokonująca płatności na stronie konferencje.up.krakow.pl wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Administratora. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji płatności, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Osobie dokonującej płatności przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Akceptacja Regulaminu płatności online

Klient akceptuje Regulamin płatności zaznaczając opcję „Zgadzam się”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu płatności, spowoduje to brak możliwości dokonania płatności.

Ustalenia końcowe

 1. Regulamin płatności został stworzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Operatora, w którym usługi były lub miały być świadczone.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.